Om sällskapet

Om sällskapet

Sällskapet för 1700-talsstudier är ett tvärvetenskapligt forum för forskare med 1700-talet som specialitet. Genom anslutning till ISECS (The International Society for Eighteenth Century Studies) har medlemmarna även kontakt med motsvarande forskning i andra länder. Sammanlagt rör det sig om upp emot 10 000 forskare i ett 50-tal länder världen över.


Sällskapet för 1700-talsstudier har idag drygt 200 medlemmar, de allra flesta i Sverige, men också i de övriga nordiska länderna, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Italien, Tyskland och USA. Bland medlemmarna finns historiker, ekonomhistoriker, idé- och lärdomshistoriker, retorikforskare, rättshistoriker, nordister, anglister, romanister, konst-, teater-, musik, dans- och litteraturvetare.


År 2003 inleddes arbetet med en årsskrift: Sjuttonhundratal. Den första volymen utkom år 2004. Sällskapet arrangerar även konferenser, symposier, seminarier samt studiebesök och guidade visningar. Allt med temat 1700-tal.


Bli medlem

Avgiften för medlemskap i Sällskapet för 1700-talsstudier är 300 kr/år för ordinarie enskild medlem, 150 kr för studerande och doktorander, 500 kr för svensk institution samt 600 kr för utländsk institution.


Medlemsavgiften betalas till Plusgiro 32 93 90-9. Glöm ej att uppge namn och adress, gärna även e-postadress.


Från utlandet kan betalning ske till Sällskapets konto på Nordea IBAN och BIC:


IBAN: SE12 9500 0099 6042 0329 3909

BIC: NDEASESS


Ändring av uppgift i medlemsförteckningen meddelas till skattmästaren:


Sällskapet för 1700-talsstudier
c/o Annika Windahl Pontén

Ringgatan 4A
752 17 Uppsala


E-post: treasurer@1700-tal.se